ประกาศรับสมัครงาน


1. กรุณาคลิกเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง)
2. กรุณาคลิกปุ่ม “กรอกใบสมัคร” (อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์)

เลือก ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มรับสมัคร ปิดรับสมัคร

(ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล P7 จำนวน 2 อัตรา ประจำหออภิบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลคณะฯ

รายละเอียด 20/08/2562 01/10/2562

คณะรัฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 11/09/2562 01/10/2562

(ขยายเวลา) คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 31/07/2562 01/10/2562

(ขยายเวลา) คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 07/08/2562 01/10/2562

(ขยายเวลา) คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 23/07/2562 01/10/2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 01/08/2562 01/10/2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 21/08/2562 01/10/2562

สำนักบริหารระบบกายภาพ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 22/08/2562 02/10/2562

สำนักบริหารระบบกายภาพ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 22/08/2562 02/10/2562

สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 26/08/2562 02/10/2562

สำนักบริหารกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (กิจการนิสิต) P6 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 23/08/2562 02/10/2562

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 26/08/2562 02/10/2562

สำนักงานวิทยทรัพยากร เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 26/08/2562 02/10/2562

สำนักบริหารระบบกายภาพ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 22/08/2562 02/10/2562

สำนักงานวิทยทรัพยากร เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 30/08/2562 02/10/2562

ศูนย์บริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 26/08/2562 02/10/2562

คณะนิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (คอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/09/2562 02/10/2562

สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/09/2562 02/10/2562

สำนักบริหารกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/09/2562 02/10/2562

คณะครุศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุตามกรอบบริหาร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P6 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มภารกิจกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ

รายละเอียด 06/09/2562 02/10/2562

คณะครุศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลตามกรอบบริหาร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P6 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าภารกิจการพัสดุ ฝ่ายบริหาร

รายละเอียด 06/09/2562 02/10/2562

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 11/09/2562 02/10/2562

คณะครุศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุตามกรอบบริหาร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P6 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 1 อัตรา

รายละเอียด 06/09/2562 02/10/2562

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 04/09/2562 02/10/2562

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 29/08/2562 02/10/2562

สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 26/08/2562 02/10/2562

(ขยายเวลา) สำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน ผู้อำนวยการฝ่ายวินิจฉัยองค์กรและพัฒนาระบบงาน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/09/2562 02/10/2562

(ขยายเวลา) ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย สังกัด สำนักบริหารวิจัย จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 09/09/2562 02/10/2562

(ขยายเวลา) สำนักบริหารวิชาการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/09/2562 02/10/2562

คณะนิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 26/08/2562 02/10/2562

(ขยายเวลา) สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 06/08/2562 02/10/2562

(ขยายเวลา) คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (อิเล็กทรอนิกส์) P8 จำนวน 1 อัตรา งานบริหารกายภาพ

รายละเอียด 15/07/2562 02/10/2562

(ขยายเวลา) สำนักงานวิทยทรัพยากร เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P7 วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 30/08/2562 02/10/2562

(ขยายเวลา) ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/08/2562 02/10/2562

(ขยายเวลา) สำนักงานวิทยทรัพยากร เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P7 วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 30/08/2562 02/10/2562

(ขยายเวลา) ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 23/08/2562 02/10/2562

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาพฤกษศาสตร์

รายละเอียด 07/08/2562 02/10/2562

(ขยายเวลา) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/09/2562 02/10/2562

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P7 จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาพฤกษศาสตร์

รายละเอียด 07/08/2562 02/10/2562

(ขยายเวลา) สำนักงานวิทยทรัพยากร เปิดรับสมัคร ตำแหน่งบรรณารักษ์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 17/09/2562 02/10/2562

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/08/2562 02/10/2562

(ขยายเวลา) คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/07/2562 02/10/2562

คณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรไฟฟ้า P6 จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารกายภาพ

รายละเอียด 13/09/2562 03/10/2562

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาเคมีเทคนิค

รายละเอียด 22/08/2562 03/10/2562

(ขยายเวลา) ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 4 อัตรา

รายละเอียด 16/08/2562 03/10/2562

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาพฤกษศาสตร์

รายละเอียด 22/08/2562 03/10/2562

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 28/08/2562 04/10/2562

(ขยายเวลา) คณะอักษรศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาศิลปการละคร

รายละเอียด 19/08/2562 04/10/2562

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 05/09/2562 07/10/2562

(ขยายเวลา) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 (หน่วยอนามัย : ห้องพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/08/2562 07/10/2562

คณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล P7 จำนวน 1 อัตรา ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

รายละเอียด 19/09/2562 07/10/2562

(ขยายเวลา) คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 09/09/2562 09/10/2562

สำนักบริหารวิจัย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียด 17/09/2562 16/10/2562

คณะสหเวชศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 18/09/2562 17/10/2562

(ขยายเวลา) ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 19/09/2562 17/10/2562

สำนักบริหารกิจการนิสิต ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนิสิต จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 19/09/2562 20/10/2562