ประกาศรับสมัครงาน


1. กรุณาคลิกเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง)
2. กรุณาคลิกปุ่ม “กรอกใบสมัคร” (อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์)

เลือก ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มรับสมัคร ปิดรับสมัคร

สถาบันเอเชียศึกษา เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 05/11/2563 04/12/2563

สถาบันเอเชียศึกษา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 05/11/2563 04/12/2563

(ขยายเวลา) ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 6 อัตรา

รายละเอียด 17/11/2563 07/12/2563

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 12/10/2563 10/12/2563

(ขยายเวลา) ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 24/11/2563 13/12/2563

คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 25/11/2563 14/12/2563

(ขยายเวลา) สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 12/11/2563 14/12/2563

คณะรัฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/12/2563 15/12/2563

(ขยายเวลา) วิทยาลัยประชากรศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 27/11/2563 15/12/2563

(ขยายเวลา) ศูนย์กฎหมายและนิติการ นิติกร P7 จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียด 01/12/2563 15/12/2563

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/12/2563 20/12/2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 26/11/2563 27/12/2563

สำนักงานวิทยทรัพยากร เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 02/12/2563 30/12/2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/12/2563 30/12/2563

ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 30/11/2563 03/01/2564

(ขยายเวลา) บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/12/2563 15/01/2564

คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน P5 หัวหน้ากลุ่มภารกิจภายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 14/10/2563 15/01/2564

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/12/2563 18/01/2564

สำนักงานวิทยทรัพยากร บรรณารักษ์ P7 วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 24/11/2563 22/01/2564