ประกาศรับสมัครงาน


1. กรุณาคลิกเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง)
2. กรุณาคลิกปุ่ม “กรอกใบสมัคร” (อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์)

เลือก ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มรับสมัคร ปิดรับสมัคร

คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2562 15/11/2562

คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2562 15/11/2562

คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2562 15/11/2562

คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2562 15/11/2562

คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ประสานงานวิจัย) 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2562 15/11/2562

คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2562 15/11/2562

คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2562 15/11/2562

คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2562 15/11/2562

คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2562 15/11/2562

(ขยายเวลา) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2562 15/11/2562

คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2562 15/11/2562

คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2562 15/11/2562

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 31/10/2562 15/11/2562

สำนักงานการทะเบียน เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 24/10/2562 15/11/2562

คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2562 15/11/2562

(ขยายเวลา) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 05/11/2562 17/11/2562

คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รายละเอียด 04/11/2562 18/11/2562

(ขยายเวลา) คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 17/10/2562 18/11/2562

คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ช่างทันตกรรม) P8 จำนวน 1 อัตรา ประจำหน่วยงานปฏิบัติการทันตกรรม

รายละเอียด 01/11/2562 20/11/2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 06/11/2562 20/11/2562

คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 07/11/2562 21/11/2562

สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 28/10/2562 22/11/2562

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 10/11/2562 24/11/2562

สถาบันเอเชียศึกษา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/11/2562 24/11/2562

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ประสานงานวิจัย) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 10/11/2562 24/11/2562

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 10/11/2562 24/11/2562

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ประสานงานวิจัย) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 10/11/2562 24/11/2562

(ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 11/11/2562 24/11/2562

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 24/10/2562 24/11/2562

(ขยายเวลา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 25/10/2562 25/11/2562

คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 จำนวน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียด 12/11/2562 26/11/2562

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รายละเอียด 30/10/2562 27/11/2562

คณะเศรษฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/11/2562 27/11/2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 28/10/2562 27/11/2562

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 30/10/2562 28/11/2562

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 29/10/2562 28/11/2562

(ขยายเวลา) สำนักงานวิทยทรัพยากร เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 05/11/2562 29/11/2562

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (วิทยาศาสตร์การกีฬา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 29/10/2562 29/11/2562

(ขยายเวลา) บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 26/10/2562 30/11/2562

(ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล P7 จำนวน 1 อัตรา ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

รายละเอียด 05/11/2562 30/11/2562

(ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล P7 จำนวน 2 อัตรา ประจำหออภิบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลคณะฯ

รายละเอียด 05/11/2562 30/11/2562

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาจุลชีววิทยา

รายละเอียด 18/10/2562 30/11/2562

สำนักงานการทะเบียน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 24/10/2562 30/11/2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2562 02/12/2562

(ขยายเวลา) ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 4 อัตรา

รายละเอียด 13/11/2562 02/12/2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2562 02/12/2562

(ขยายเวลา) คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2562 02/12/2562

(ขยายเวลา) สำนักบริหารวิชาการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 11/11/2562 03/12/2562

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาพฤกษศาสตร์

รายละเอียด 05/11/2562 05/12/2562

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์

รายละเอียด 08/11/2562 08/12/2562

สำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 11/11/2562 10/12/2562

(ขยายเวลา) สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/11/2562 12/12/2562

(ขยายเวลา) สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/11/2562 12/12/2562

(ขยายเวลา) คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาพฤกษศาสตร์

รายละเอียด 05/11/2562 14/12/2562

สำนักงานวิทยทรัพยากร เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/11/2562 14/12/2562

(ขยายเวลา) สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 11/11/2562 10/01/2563

(ขยายเวลา) สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/11/2562 12/01/2563

(ขยายเวลา) สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/11/2562 12/01/2563