ประกาศรับสมัครงาน


1. กรุณาคลิกเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง)
2. กรุณาคลิกปุ่ม “กรอกใบสมัคร” (อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์)

เลือก ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มรับสมัคร ปิดรับสมัคร

(ขยายเวลา) คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/11/2561 11/12/2561

(ขยายเวลา) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 12/11/2561 11/12/2561

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 09/11/2561 11/12/2561

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ผู้อำนวยการธรรมสถาน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 28/11/2561 12/12/2561

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 28/11/2561 12/12/2561

(ขยายเวลา) คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 14/11/2561 13/12/2561

คณะนิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 29/11/2561 13/12/2561

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 17/11/2561 14/12/2561

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 26/11/2561 14/12/2561

(ขยายเวลา) สถาบันวิจัยพลังงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2561 14/12/2561

(ขยายเวลา) ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P6 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 26/11/2561 14/12/2561

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/11/2561 14/12/2561

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/11/2561 14/12/2561

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/11/2561 14/12/2561

สำนักงานวิทยทรัพยากร บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 28/11/2561 15/12/2561

(ขยายเวลา) สำนักงานการทะเบียน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 12/11/2561 15/12/2561

ศูนย์สื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 30/11/2561 16/12/2561

ศูนย์บริหารกลาง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (เลขานุการผู้บริหาร) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 29/11/2561 16/12/2561

สำนักตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/12/2561 17/12/2561

คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/11/2561 18/12/2561

คณะสหเวชศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/12/2561 18/12/2561

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 06/11/2561 18/12/2561

(ขยายเวลา) คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/11/2561 19/12/2561

(ขยายเวลา) ศูนย์สื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/11/2561 19/12/2561

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/11/2561 20/12/2561

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/11/2561 20/12/2561

(ขยายเวลา) ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/11/2561 20/12/2561

คณะสหเวชศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/11/2561 20/12/2561

(ขยายเวลา) ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/11/2561 20/12/2561

(ขยายเวลา) ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P6 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/11/2561 20/12/2561

สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 06/12/2561 20/12/2561

สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 06/12/2561 20/12/2561

ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P6 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 27/11/2561 20/12/2561

คณะสหเวชศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/11/2561 20/12/2561

คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน P6 (กรอบบริหาร) จำนวน 1 อัตรา สังกัดกลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปและกายภาพ ฝ่ายบริหาร

รายละเอียด 06/12/2561 21/12/2561

สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 22/11/2561 21/12/2561

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/11/2561 21/12/2561

สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 22/11/2561 21/12/2561

(ขยายเวลา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 23/11/2561 24/12/2561

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (อิเล็กทรอนิกส์) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 26/11/2561 25/12/2561

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 26/11/2561 25/12/2561

(ขยายเวลา) สำนักตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ตรวจสอบภายใน) P7 จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียด 26/11/2561 25/12/2561

(ขยายเวลา) สำนักตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ตรวจสอบภายใน) P6 จำนวน 4 อัตรา

รายละเอียด 26/11/2561 25/12/2561

(ขยายเวลา) เจ้าหน้าที่สำนักงาน ตรวจสอบภายใน P4 (รองผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 24/11/2561 25/12/2561

สำนักบริหารแผนและการงบประมาณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 07/12/2561 26/12/2561

(ขยายเวลา) คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 27/11/2561 26/12/2561

สถาบันภาษา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 07/12/2561 31/12/2561

(ขยายเวลา) ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2561 31/12/2561

(ขยายเวลา) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (คอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 07/12/2561 31/12/2561

สถาบันภาษา เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 07/12/2561 31/12/2561

สถาบันภาษา เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างทั่วไป) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 07/12/2561 31/12/2561

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 29/11/2561 31/12/2561

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 29/11/2561 31/12/2561

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 29/11/2561 31/12/2561

สถาบันภาษา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 07/12/2561 31/12/2561

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 29/11/2561 31/12/2561

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 29/11/2561 31/12/2561

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 30/11/2561 02/01/2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 30/11/2561 02/01/2562

คณะเศรษฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/12/2561 03/01/2562

(ขยายเวลา) คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 06/12/2561 04/01/2562

(ขยายเวลา) คณะรัฐศาสตร์ บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/11/2561 04/01/2562

(ขยายเวลา) คณะรัฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/11/2561 04/01/2562

บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/12/2561 04/01/2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/11/2561 07/01/2562

(ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ช่างทันตกรรม) P8 จำนวน 1 อัตรา ประจำหน่วยปฏิบัติการทันตกรรม โรงพยาบาลคณะฯ

รายละเอียด 16/11/2561 09/01/2562

(ขยายเวลา) สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 06/12/2561 12/01/2562

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 29/11/2561 15/01/2562

(ขยายเวลา) สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 07/12/2561 31/01/2562

(ขยายเวลา) สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 06/12/2561 31/01/2562

(ขยายเวลา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 23/11/2561 24/12/2562