ประกาศรับสมัครงาน


1. กรุณาคลิกเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง)
2. กรุณาคลิกปุ่ม “กรอกใบสมัคร” (อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์)

เลือก ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มรับสมัคร ปิดรับสมัคร

(ขยายเวลา) สำนักตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ตรวจสอบภายใน) P6 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/05/2563 31/05/2563

(ขยายเวลา) สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ P6 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/05/2563 31/05/2563

(ขยายเวลา) สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ P6 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/05/2563 31/05/2563

(ขยายเวลา) สำนักตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ตรวจสอบภายใน) P7 จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียด 01/05/2563 31/05/2563

(ขยายเวลา) บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/05/2563 31/05/2563

(ขยายเวลา) สำนักตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ตรวจสอบภายใน) P6 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/05/2563 31/05/2563

(ขยายเวลา) ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 12/05/2563 31/05/2563

(ขยายเวลา) สำนักงานการทะเบียน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 02/04/2563 31/05/2563

(ขยายเวลา) สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 12/05/2563 31/05/2563

(ขยายเวลา) คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 14/05/2563 01/06/2563

(ขยายเวลา) คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/05/2563 01/06/2563

(ขยายเวลา) คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 12/05/2563 01/06/2563

(ขยายเวลา) สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/04/2563 08/06/2563

(ขยายเวลา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/05/2563 08/06/2563

(ขยายเวลา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/05/2563 08/06/2563

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา งานวิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียด 27/05/2563 10/06/2563

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 29/05/2563 12/06/2563

(ขยายเวลา) สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 23/03/2563 23/06/2563

(ขยายเวลา) สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 23/03/2563 23/06/2563

(ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล P7 จำนวน 1 อัตรา ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

รายละเอียด 14/05/2563 23/06/2563