ประกาศรับสมัครงาน


1. กรุณาคลิกเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง)
2. กรุณาคลิกปุ่ม “กรอกใบสมัคร” (อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์)

เลือก ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มรับสมัคร ปิดรับสมัคร

(ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ช่างทันตกรรม) P8 จำนวน 1 อัตรา ประจำหน่วยปฏิบัติการทันตกรรม โรงพยาบาลคณะฯ

รายละเอียด 07/03/2562 21/05/2562

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 22/04/2562 21/05/2562

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/05/2562 21/05/2562

คณะอักษรศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 สังกัดหลักสูตรฯนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/05/2562 22/05/2562

(ขยายเวลา) สำนักบริหารระบบกายภาพ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/05/2562 22/05/2562

ศูนย์บริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/05/2562 22/05/2562

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (เทคนิคการแพทย์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 23/04/2562 23/05/2562

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P6 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/05/2562 26/05/2562

คณะเศรษฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/05/2562 27/05/2562

คณะเศรษฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/05/2562 27/05/2562

คณะจิตวิทยา เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 02/05/2562 28/05/2562

(ขยายเวลา) สำนักบริหารระบบกายภาพ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 14/05/2562 28/05/2562

คณะจิตวิทยา เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 09/05/2562 28/05/2562

คณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล P7 จำนวน 1 อัตรา ประจำศัลยกรรมผู้ป่วยใน(ห้องผ่าตัด) โรงพยาบาลคณะฯ

รายละเอียด 15/05/2562 30/05/2562

ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 14/05/2562 30/05/2562

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/05/2562 31/05/2562

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/05/2562 31/05/2562

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/05/2562 31/05/2562

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 02/05/2562 31/05/2562

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/05/2562 31/05/2562

คณะนิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (คอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/05/2562 31/05/2562

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 10/05/2562 31/05/2562

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/05/2562 31/05/2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/05/2562 31/05/2562

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 14/05/2562 31/05/2562

สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/05/2562 31/05/2562

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/05/2562 31/05/2562

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/05/2562 31/05/2562

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 02/04/2562 31/05/2562

(ขยายเวลา) สถาบันภาษาไทยสิรินธรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 01/05/2562 31/05/2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/05/2562 31/05/2562

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P7 จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาพฤกษศาสตร์

รายละเอียด 01/05/2562 31/05/2562

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาเคมี

รายละเอียด 01/05/2562 31/05/2562

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/05/2562 31/05/2562

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/05/2562 31/05/2562

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/05/2562 31/05/2562

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/05/2562 03/06/2562

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (รักษาความปลอดภัย) P9 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 29/04/2562 03/06/2562

คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา ประจำคลินิกบัณฑิตศึกษา โรงพยาบาลคณะ

รายละเอียด 16/05/2562 04/06/2562

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 14/05/2562 04/06/2562

คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา ประจำคลังทันตอุปกรณ์ ฝ่ายวิชาการ

รายละเอียด 16/05/2562 04/06/2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 07/05/2562 06/06/2562

คณะอักษรศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 07/05/2562 06/06/2562

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/05/2562 06/06/2562

(ขยายเวลา) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการวุฒยาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/05/2562 07/06/2562

คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล)P7 วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา

รายละเอียด 14/05/2562 07/06/2562

(ขยายเวลา) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และติดตามประเมินผล จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/05/2562 07/06/2562

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/05/2562 10/06/2562

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/05/2562 10/06/2562

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (อิเล็กทรอนิกส์) P8 จำนวน 1 อัตรา งานบริหารกายภาพ

รายละเอียด 10/05/2562 10/06/2562

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 จำนวน 1 อัตรา งานบริหารกายภาพ

รายละเอียด 10/05/2562 10/06/2562

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 จำนวน 1 อัตรา งานบริหารกายภาพ

รายละเอียด 10/05/2562 10/06/2562

(ขยายเวลา) คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/05/2562 12/06/2562

(ขยายเวลา) คณะจิตวิทยา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/05/2562 13/06/2562

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/05/2562 15/06/2562

(ขยายเวลา) ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/05/2562 15/06/2562

สถาบันภาษาไทยสิรินธรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 17/05/2562 16/06/2562

(ขยายเวลา) ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทดลอง) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/05/2562 16/06/2562

(ขยายเวลา) คณะเภสัชศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 07/05/2562 16/06/2562

(ขยายเวลา) ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทย์ P6 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/05/2562 16/06/2562

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร จังหวัดสระบุรี

รายละเอียด 17/05/2562 17/06/2562

(ขยายเวลา) คณะวิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 05/04/2562 30/06/2562

(ขยายเวลา) ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/05/2562 30/06/2562

(ขยายเวลา) ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/05/2562 15/07/2562