ประกาศรับสมัครงาน


1. กรุณาคลิกเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง)
2. กรุณาคลิกปุ่ม “กรอกใบสมัคร” (อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์)

เลือก ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มรับสมัคร ปิดรับสมัคร

คณะนิเทศศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 26/12/2562 26/01/2563

คณะสหเวชศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (เทคนิคการแพทย์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 02/01/2563 27/01/2563

(ขยายเวลา) สำนักบริหารระบบกายภาพ วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/01/2563 28/01/2563

สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ P6 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/01/2563 29/01/2563

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/01/2563 30/01/2563

ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/01/2563 30/01/2563

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 ประจำห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 10/01/2563 31/01/2563

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P5 จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานวิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียด 27/12/2562 31/01/2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/01/2563 31/01/2563

คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 27/12/2562 31/01/2563

คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P6 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 07/01/2563 31/01/2563

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 ประจำฝ่ายการจัดการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 10/01/2563 31/01/2563

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 10/01/2563 31/01/2563

คณะแพทยศาสตร์ บรรณารักษ์ P7 สังกัดหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/01/2563 31/01/2563

คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 1 อัตรา

รายละเอียด 13/01/2563 31/01/2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/01/2563 31/01/2563

คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/01/2563 31/01/2563

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P5 จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานวิชาการและกิจการนิสิต

รายละเอียด 27/12/2562 31/01/2563

(ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล P7 จำนวน 1 อัตรา ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

รายละเอียด 25/12/2562 31/01/2563

(ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล P7 จำนวน 2 อัตรา ประจำหออภิบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลคณะฯ

รายละเอียด 25/12/2562 31/01/2563

คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 วุฒิปวส. สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/01/2563 31/01/2563

(ขยายเวลา) ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/01/2563 02/02/2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/01/2563 03/02/2563

(ขยายเวลา) คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/01/2563 03/02/2563

คณะนิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (คอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 17/01/2563 03/02/2563

(ขยายเวลา) สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 21/01/2563 04/02/2563

(ขยายเวลา) ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 4 อัตรา

รายละเอียด 15/01/2563 04/02/2563

สำนักตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ตรวจสอบภายใน) P6 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 21/01/2563 05/02/2563

สำนักบริหารระบบกายภาพ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P6 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 22/01/2563 05/02/2563

สำนักงานวิทยทรัพยากร เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/01/2563 06/02/2563

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 07/01/2563 07/02/2563

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 07/01/2563 07/02/2563

(ขยายเวลา) คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/12/2562 09/02/2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/01/2563 12/02/2563

(ขยายเวลา) คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (เทคนิคการแพทย์) P7 สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ 1 อัตรา

รายละเอียด 20/01/2563 14/02/2563

(ขยายเวลา) สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/12/2562 14/02/2563

(ขยายเวลา) สำนักบริหารวิชาการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/01/2563 16/02/2563

คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา หน่วยกิจการนักเรียน

รายละเอียด 17/01/2563 16/02/2563

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 17/01/2563 17/02/2563

สถาบันการขนส่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 21/01/2563 17/02/2563

สำนักงานวิทยทรัพยากร เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 23/12/2562 20/02/2563

(ขยายเวลา) สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/01/2563 20/02/2563

คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (อิเล็กทรอนิกส์) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 21/01/2563 21/02/2563

(ขยายเวลา) สำนักงานการทะเบียน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 22/01/2563 01/03/2563

คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 19/12/2562 01/03/2563

(ขยายเวลา) สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/01/2563 11/03/2563

(ขยายเวลา) สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/01/2563 13/03/2563

(ขยายเวลา) สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/01/2563 13/03/2563