ประกาศรับสมัครงาน


1. กรุณาคลิกเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง)
2. กรุณาคลิกปุ่ม “กรอกใบสมัคร” (อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์)

เลือก ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มรับสมัคร ปิดรับสมัคร

(ขยายเวลา) คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/11/2561 11/12/2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา ประจำส่วนกลาง คณะทันตแพทยศาสตร์

รายละเอียด 27/11/2561 11/12/2561

(ขยายเวลา) สถาบันการขนส่ง นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/11/2561 11/12/2561

(ขยายเวลา) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 30/11/2561 14/12/2561

(ขยายเวลา) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 30/11/2561 14/12/2561

(ขยายเวลา) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 30/11/2561 14/12/2561

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/11/2561 17/12/2561

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/11/2561 17/12/2561

(ขยายเวลา) คณะอักษรศาสตร์ อาจารย์ ภาควิชาปรัชญา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 19/11/2561 18/12/2561

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นักวิจัย AR-5 จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 16/11/2561 18/12/2561

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 06/11/2561 18/12/2561

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/12/2561 28/12/2561

(ขยายเวลา) สถาบันการขนส่ง นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/10/2561 28/12/2561

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/12/2561 28/12/2561

(ขยายเวลารับสมัคร) คณะครุศาสตร์ อาจารย์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 17/10/2561 31/12/2561

(ขยายเวลารับสมัคร) คณะครุศาสตร์ อาจารย์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 17/10/2561 31/12/2561

(ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 30/11/2561 31/12/2561

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ภาควิชาเคมี

รายละเอียด 29/11/2561 31/12/2561

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รายละเอียด 29/11/2561 31/12/2561

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาธรณีวิทยา

รายละเอียด 30/11/2561 31/12/2561

(ขยายเวลารับสมัคร) คณะครุศาสตร์ อาจารย์ สาขาวิชาสถิติการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 17/10/2561 31/12/2561

(ขยายเวลารับสมัคร) คณะครุศาสตร์ อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 17/10/2561 31/12/2561

(ขยายเวลา)คณะครุศาสตร์ ภาคหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ(วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส) อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 17/10/2561 31/12/2561

(ขยายเวลา)คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาต่างประเทศ(วิชาเอกเยอรมัน) อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 17/10/2561 31/12/2561

(ขยายเวลา) ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2561 31/12/2561

(ขยายเวลา)ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์(วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) คณะครุศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 17/10/2561 31/12/2561

(ขยายเวลา)ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์(วิชาเอกชีววิทยา) คณะครุศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 17/10/2561 31/12/2561

(ขยายเวลา)คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์(วิชาเอกฟิสิกส์) อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 17/10/2561 31/12/2561

(ขยายเวลา)คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์(วิชาเอกเคมี) อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 17/10/2561 31/12/2561

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2561 31/12/2561

(ขยายเวลา) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียด 30/11/2561 09/01/2562

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/12/2561 30/01/2562

คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 07/11/2561 31/01/2562

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 22/11/2561 31/01/2562

คณะครุศาสตร์ อาจารย์ (สาขาวิชาบริหารการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2561 31/01/2562

(คณะครุศาสตร์) รับสมัครอาจารย์ สาขาวิจัยการศึกษา 1 อัตรา

รายละเอียด 06/12/2561 06/02/2562

(ขยายเวลา) ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานิเทศการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/11/2561 28/02/2562

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/12/2561 28/02/2562

คณะครุศาสตร์ อาจารย์ A-5 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 14/11/2561 28/02/2562

(ขยายเวลา) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (แฟชั่นและสิ่งทอ)

รายละเอียด 01/11/2561 31/03/2562

(ขยายเวลา)คณะครุศาสตร์ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาจิตวิทยาการศึกษา อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2561 31/03/2562