ประกาศรับสมัครงาน


1. กรุณาคลิกเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง)
2. กรุณาคลิกปุ่ม “กรอกใบสมัคร” (อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์)

เลือก ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มรับสมัคร ปิดรับสมัคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 02/07/2563 17/07/2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/07/2563 17/07/2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/07/2563 17/07/2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 02/07/2563 17/07/2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ประจำส่วนกลาง คณะทันตแพทยศาสตร์

รายละเอียด 08/07/2563 22/07/2563

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 30/04/2563 30/07/2563

(ขยายเวลา) สถาบันวิจัยพลังงาน นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 12/05/2563 31/07/2563

(ขยายเวลา) สถาบันการขนส่ง นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 14/05/2563 31/07/2563

(ขยายเวลา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/07/2563 31/07/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ A-5 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ (วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส) 2 อัตรา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

รายละเอียด 20/05/2563 31/07/2563

(ขยายเวลา) สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/05/2563 31/07/2563

(ขยายเวลา) (คณะครุศาสตร์) รับสมัครอาจารย์สาขาวิชานิเทศการศึกษา ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 15/06/2563 31/07/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาบริหารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 28/04/2563 31/07/2563

(ขยายเวลา) คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 11 อัตรา

รายละเอียด 01/07/2563 31/07/2563

(ขยายเวลา) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียด 01/07/2563 31/07/2563

(ขยายเวลา) คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 04/07/2563 31/07/2563

(ขยายเวลา) สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/05/2563 31/07/2563

(ขยายเวลา) คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/07/2563 31/07/2563

(ขยายเวลา) คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 01/07/2563 31/07/2563

(ขยายเวลา) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 01/07/2563 31/07/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 04/06/2563 31/07/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ A-5 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ (วิชาเอกภาษาเยอรมัน) 2 อัตรา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

รายละเอียด 20/05/2563 31/07/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/05/2563 31/07/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ A-5 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 1 อัตรา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

รายละเอียด 20/05/2563 31/07/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ A-5 สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

รายละเอียด 01/05/2563 31/07/2563

(ขยายเวลา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 09/06/2563 10/08/2563

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 09/07/2563 11/08/2563

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/07/2563 11/08/2563

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/07/2563 11/08/2563

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/07/2563 11/08/2563

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/07/2563 31/08/2563

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 20/05/2563 30/09/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/04/2563 30/09/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 12/06/2563 31/12/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/05/2563 31/12/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกเคมี) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 12/06/2563 31/12/2563

(ขยายเวลา)คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกฟิสิกส์) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 12/06/2563 31/12/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกชีววิทยา) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 12/06/2563 31/12/2563