ประกาศรับสมัครงาน


1. กรุณาคลิกเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง)
2. กรุณาคลิกปุ่ม “กรอกใบสมัคร” (อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์)

เลือก ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มรับสมัคร ปิดรับสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A5 จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาชีววิทยา

รายละเอียด 13/02/2563 16/04/2563

(ขยายเวลา) คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา สาขานิเวศวิทยา ภาควิชาชีววิทยา

รายละเอียด 13/02/2563 16/04/2563

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ภาควิชาชีวเคมี

รายละเอียด 19/03/2563 19/04/2563

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/03/2563 20/04/2563

(ขยายเวลา) สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/03/2563 20/04/2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/04/2563 29/04/2563

(ขยายเวลา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 12/03/2563 30/04/2563

(ขยายเวลา) สถาบันการขนส่ง นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 05/03/2563 30/04/2563

(ขยายเวลา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 12/03/2563 30/04/2563

สถาบันภาษา อาจารย์ จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียด 20/03/2563 30/04/2563

(ขยายเวลา) คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/04/2563 30/04/2563

(ขยายเวลา) คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 01/04/2563 30/04/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ A-5 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ (วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส) 2 อัตรา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

รายละเอียด 23/01/2563 30/04/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 23/01/2563 30/04/2563

(ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/02/2563 30/04/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 23/01/2563 30/04/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 1 อัตรา

รายละเอียด 23/01/2563 30/04/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกเคมี) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 23/01/2563 30/04/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ A-5 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 1 อัตรา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

รายละเอียด 23/01/2563 30/04/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ A-5 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ (วิชาเอกภาษาเยอรมัน) 2 อัตรา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

รายละเอียด 23/01/2563 30/04/2563

(ขยายเวลา)คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกฟิสิกส์) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 23/01/2563 30/04/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกชีววิทยา) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 23/01/2563 30/04/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ A-5 สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

รายละเอียด 26/02/2563 30/04/2563

(ขยายเวลา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/04/2563 07/05/2563

(ขยายเวลา) สถาบันวิจัยพลังงาน นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 23/03/2563 08/05/2563

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/03/2563 14/05/2563

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/03/2563 14/05/2563

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 26/02/2563 24/05/2563

(คณะครุศาสตร์) รับสมัครอาจารย์สาขาวิชานิเทศการศึกษา ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 01/04/2563 31/05/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/02/2563 31/05/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาพัฒนศึกษา (มนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์) ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 26/02/2563 31/05/2563

(ขยายเวลา) สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 11/03/2563 31/05/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ (ด้านสังคมวิทยา/สังคมวิทยาการศึกษา) ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 26/02/2563 31/05/2563

(ขยายเวลา) วิทยาลัยประชากรศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 31/01/2563 31/05/2563

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/04/2563 30/06/2563

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/04/2563 30/06/2563