ประกาศรับสมัครงาน


1. กรุณาคลิกเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง)
2. กรุณาคลิกปุ่ม “กรอกใบสมัคร” (อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์)

เลือก ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มรับสมัคร ปิดรับสมัคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 14/01/2563 29/01/2563

(ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2562 31/01/2563

(ขยายเวลา) คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 04/01/2563 31/01/2563

คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 25/11/2562 31/01/2563

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 19/12/2562 31/01/2563

คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 9 อัตรา

รายละเอียด 25/11/2562 31/01/2563

คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 25/11/2562 31/01/2563

(ขยายเวลา) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 03/01/2563 31/01/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 21/10/2562 31/01/2563

(ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2562 31/01/2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/01/2563 31/01/2563

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/01/2563 03/02/2563

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/01/2563 07/02/2563

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/01/2563 07/02/2563

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา สาขาสัตววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

รายละเอียด 12/12/2562 12/02/2563

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา สาขาชีววิทยาระดับเซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล ภาควิชาชีววิทยา

รายละเอียด 12/12/2562 12/02/2563

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา สาขานิเวศวิทยา ภาควิชาชีววิทยา

รายละเอียด 12/12/2562 12/02/2563

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา สาขาสัตววิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ภาควิชาชีววิทยา

รายละเอียด 12/12/2562 12/02/2563

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา สาขาสรีรวิทยาสัตว์ ภาควิชาชีววิทยา

รายละเอียด 12/12/2562 12/02/2563

คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/01/2563 13/02/2563

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 17/01/2563 20/02/2563

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาพฤกษศาสตร์

รายละเอียด 21/01/2563 21/02/2563

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาพฤกษศาสตร์

รายละเอียด 21/01/2563 21/02/2563

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาฟิสิกส์

รายละเอียด 21/01/2563 21/02/2563

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 02/12/2562 28/02/2563

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 02/12/2562 28/02/2563

(ขยายเวลา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 06/12/2562 06/03/2563

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/01/2563 13/03/2563

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/01/2563 13/03/2563

คณะครุศาสตร์ อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 23/12/2562 31/03/2563