ประกาศรับสมัครงาน


1. กรุณาคลิกเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง)
2. กรุณาคลิกปุ่ม “กรอกใบสมัคร” (อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์)

เลือก ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มรับสมัคร ปิดรับสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา (สาขาสัตววิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง) ภาควิชาชีววิทยา

รายละเอียด 17/05/2562 17/07/2562

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา (สาขาวิชาสรีรวิทยาสัตว์) ภาควิชาชีววิทยา

รายละเอียด 17/05/2562 17/07/2562

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา (สาขาชีววิทยาระดับเซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล) ภาควิชาชีววิทยา

รายละเอียด 17/05/2562 17/07/2562

(ขยายเวลา) คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A-5 จำนวน 2 อัตรา (สาขาวิชาชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล) สังกัดภาควิชาชีวเคมี

รายละเอียด 18/06/2562 18/07/2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/07/2562 22/07/2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/07/2562 22/07/2562

(ขยายเวลา) สถาบันวิจัยพลังงาน นักวิจัยผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 25/06/2562 24/07/2562

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์

รายละเอียด 01/07/2562 30/07/2562

คณะครุศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกเคมี) 2 อัตรา

รายละเอียด 09/07/2562 31/07/2562

คณะครุศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 1 อัตรา

รายละเอียด 09/07/2562 31/07/2562

(ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/07/2562 31/07/2562

(ขยายเวลา) ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/07/2562 31/07/2562

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ อาจารย์ A-5 สาขาวิชาสถิติการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 26/06/2562 31/07/2562

(ขยายเวลา) สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 05/06/2562 31/07/2562

(ขยายเวลา)ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์(วิชาเอกชีววิทยา) คณะครุศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 09/07/2562 31/07/2562

(ขยายเวลา)คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์(วิชาเอกฟิสิกส์) อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 09/07/2562 31/07/2562

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ A-5 สังกัดภาควิชากายภาพบำบัด

รายละเอียด 01/07/2562 01/08/2562

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/07/2562 01/08/2562

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/07/2562 01/08/2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 09/07/2562 08/08/2562

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 17/04/2562 16/08/2562

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นักวิจัย AR-5 จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 17/06/2562 30/08/2562

(ขยายเวลา) สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 05/07/2562 30/08/2562

คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 1 อัตรา

รายละเอียด 01/07/2562 31/08/2562

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 1 อัตรา

รายละเอียด 09/07/2562 31/08/2562

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ A-5 สาขาวิชาบริหารการศึกษา

รายละเอียด 17/05/2562 31/08/2562

คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/07/2562 30/09/2562

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 09/07/2562 30/09/2562

คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/07/2562 30/09/2562