ประกาศรับสมัครงาน


1. กรุณาคลิกเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง)
2. กรุณาคลิกปุ่ม “กรอกใบสมัคร” (อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์)

เลือก ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มรับสมัคร ปิดรับสมัคร

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 02/08/2561 17/08/2561

คณะสัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/08/2561 17/08/2561

(ขยายเวลา) คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียด 01/06/2561 17/08/2561

(ขยายเวลา) สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 19/06/2561 20/08/2561

(ขยายเวลา) สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 19/06/2561 20/08/2561

(ขยายเวลา) สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 19/06/2561 20/08/2561

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 23/07/2561 21/08/2561

คณะอักษรศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 09/08/2561 23/08/2561

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/07/2561 24/08/2561

(ขยายเวลา) คณะอักษรศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 10/08/2561 24/08/2561

(ขยายเวลา) คณะอักษรศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 10/08/2561 24/08/2561

คณะอักษรศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 14/08/2561 28/08/2561

คณะอักษรศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 14/08/2561 28/08/2561

คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/08/2561 31/08/2561

คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/08/2561 31/08/2561

(ขยายเวลา)ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 03/08/2561 31/08/2561

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นักวิจัย AR-5 จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 02/07/2561 31/08/2561

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/08/2561 31/08/2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/08/2561 16/09/2561

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 14/08/2561 17/09/2561

(ขยายเวลา) สถาบันการขนส่ง นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/08/2561 28/09/2561

(ขยายเวลา)คณะครุศาสตร์ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา สาขาจิตวิทยาการศึกษา อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 03/08/2561 30/09/2561

(ขยายเวลา)คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาต่างประเทศ(วิชาเอกเยอรมัน) อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 03/08/2561 30/09/2561

(ขยายเวลา)คณะครุศาสตร์ ภาคหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ(วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส) อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียด 03/08/2561 30/09/2561

(ขยายเวลา)คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์(วิชาเอกเคมี) อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 03/08/2561 30/09/2561

(ขยายเวลา)คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์(วิชาเอกฟิสิกส์) อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 03/08/2561 30/09/2561

(ขยายเวลา)ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์(วิชาเอกชีววิทยา) คณะครุศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 03/08/2561 30/09/2561

(ขยายเวลา)ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์(วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) คณะครุศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 03/08/2561 30/09/2561

(ขยายเวลา) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/08/2561 31/10/2561

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชานิเทศการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/08/2561 31/10/2561

คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 10/08/2561 31/10/2561