ประกาศรับสมัครงาน


1. กรุณาคลิกเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง)
2. กรุณาคลิกปุ่ม “กรอกใบสมัคร” (อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์)

เลือก ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มรับสมัคร ปิดรับสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 27/11/2562 11/12/2562

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาจุลชีววิทยา

รายละเอียด 15/10/2562 15/12/2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 02/12/2562 16/12/2562

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/11/2562 19/12/2562

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/11/2562 19/12/2562

คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 06/12/2562 20/12/2562

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ A-5 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 1 อัตรา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

รายละเอียด 23/07/2562 31/12/2562

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกชีววิทยา) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 23/09/2562 31/12/2562

(ขยายเวลา)คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกฟิสิกส์) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 23/09/2562 31/12/2562

คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 18/11/2562 31/12/2562

คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ (ด้านสังคมวิทยา/สังคมวิทยาการศึกษา) ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/11/2562 31/12/2562

คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาพัฒนศึกษา (มนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์) ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/11/2562 31/12/2562

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 21/10/2562 31/12/2562

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ A-5 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ (วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส) 2 อัตรา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

รายละเอียด 23/07/2562 31/12/2562

คณะครุศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกเคมี) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 24/09/2562 31/12/2562

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ A-5 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ (วิชาเอกภาษาเยอรมัน) 2 อัตรา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

รายละเอียด 23/07/2562 31/12/2562

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 23/07/2562 31/12/2562

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ A-5 สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

รายละเอียด 23/09/2562 31/12/2562

(ขยายเวลา) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 02/10/2562 31/12/2562

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 23/09/2562 31/12/2562

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 1 อัตรา

รายละเอียด 23/07/2562 31/12/2562

(ขยายเวลา) คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A-5 จำนวน 2 อัตรา ภาควิชาชีวเคมี

รายละเอียด 06/12/2562 06/01/2563

(ขยายเวลา) สถาบันวิจัยพลังงาน นักวิจัยผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 18/11/2562 15/01/2563

สถาบันการขนส่ง นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 27/11/2562 16/01/2563

(ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2562 31/01/2563

คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 25/11/2562 31/01/2563

คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 9 อัตรา

รายละเอียด 25/11/2562 31/01/2563

คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 25/11/2562 31/01/2563

(ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/11/2562 31/01/2563

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 02/12/2562 28/02/2563

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 02/12/2562 28/02/2563