ประกาศรับสมัครงาน


1. กรุณาคลิกเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง)
2. กรุณาคลิกปุ่ม “กรอกใบสมัคร” (อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์)

เลือก ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มรับสมัคร ปิดรับสมัคร

คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/10/2562 22/10/2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 10/10/2562 24/10/2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 10/10/2562 24/10/2562

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 29/08/2562 27/10/2562

(ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/08/2562 31/10/2562

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/08/2562 31/10/2562

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/08/2562 31/10/2562

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 02/10/2562 31/10/2562

คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 1 อัตรา

รายละเอียด 23/07/2562 31/10/2562

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ A-5 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ (วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส) 2 อัตรา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

รายละเอียด 23/07/2562 31/10/2562

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 23/07/2562 31/10/2562

(ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 30/09/2562 31/10/2562

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ A-5 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 1 อัตรา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

รายละเอียด 23/07/2562 31/10/2562

คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/10/2562 31/10/2562

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ A-5 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ (วิชาเอกภาษาเยอรมัน) 2 อัตรา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

รายละเอียด 23/07/2562 31/10/2562

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/10/2562 09/11/2562

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/10/2562 09/11/2562

(ขยายเวลา) คณะสัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 11/10/2562 11/11/2562

คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียด 16/10/2562 15/11/2562

(ขยายเวลา) สถาบันวิจัยพลังงาน นักวิจัยผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 04/10/2562 15/11/2562

(ขยายเวลา) โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม รับสมัครอาจารย์สาธิต AD กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 1 อัตรา

รายละเอียด 01/09/2562 17/11/2562

(ขยายเวลา) คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/10/2562 25/11/2562

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/09/2562 30/11/2562

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/09/2562 30/11/2562

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาจุลชีววิทยา

รายละเอียด 15/10/2562 15/12/2562

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกชีววิทยา) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 23/09/2562 31/12/2562

(ขยายเวลา)คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกฟิสิกส์) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 23/09/2562 31/12/2562

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ A-5 สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

รายละเอียด 23/09/2562 31/12/2562

(ขยายเวลา) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 02/10/2562 31/12/2562

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 23/09/2562 31/12/2562

คณะครุศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 24/09/2562 31/12/2562