ประกาศรับสมัครงาน


1. กรุณาคลิกเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง)
2. กรุณาคลิกปุ่ม “กรอกใบสมัคร” (อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์)

เลือก ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มรับสมัคร ปิดรับสมัคร

สถาบันเอเชียศึกษา นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 09/10/2561 23/10/2561

(ขยายเวลา) สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 27/08/2561 25/10/2561

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (ภาควิชาธรณีวิทยา)

รายละเอียด 25/09/2561 25/10/2561

(ขยายเวลา) สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 27/08/2561 26/10/2561

(ขยายเวลา) คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ภาควิชาจุลชีววิทยา)

รายละเอียด 25/09/2561 26/10/2561

(ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา

รายละเอียด 10/10/2561 30/10/2561

(ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา ประจำส่วนกลาง

รายละเอียด 09/10/2561 30/10/2561

(ขยายเวลา) ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/08/2561 30/10/2561

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ นักวิจัย AR-5 จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียด 05/10/2561 31/10/2561

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 10/09/2561 31/10/2561

คณะอักษรศาสตร์ อาจารย์ สาขาวิชากำกับการแสดง จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 17/10/2561 31/10/2561

(ขยายเวลา) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ 2 อัตรา สาขาวิชาการบัญชี

รายละเอียด 04/10/2561 31/10/2561

(ขยายเวลา) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สาขาวิชาสถิติ และสาขาวิชาการประกันภัย

รายละเอียด 11/10/2561 31/10/2561

(ขยายเวลา) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รายละเอียด 11/10/2561 31/10/2561

(ขยายเวลา) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สาขาบริหารธุรกิจ (เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด)

รายละเอียด 03/10/2561 31/10/2561

สถาบันวิจัยพลังงาน นักวิจัย AR-5 จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 03/09/2561 31/10/2561

คณะอักษรศาสตร์ อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารจัดการงานละคร จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 17/10/2561 31/10/2561

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/10/2561 31/10/2561

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/10/2561 31/10/2561

คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/10/2561 31/10/2561

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/10/2561 31/10/2561

คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 10/08/2561 31/10/2561

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชานิเทศการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/08/2561 31/10/2561

(ขยายเวลา) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สาขาการเงิน

รายละเอียด 26/09/2561 31/10/2561

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/09/2561 31/10/2561

(ขยายเวลา) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/10/2561 31/10/2561

(ขยายเวลา) คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/08/2561 31/10/2561

(ขยายเวลา) คณะอักษรศาสตร์ อาจารย์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 18/10/2561 01/11/2561

คณะจิตวิทยา อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 18/10/2561 01/11/2561

คณะจิตวิทยา อาจารย์ จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียด 18/10/2561 01/11/2561

สถาบันการขนส่ง นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/10/2561 02/11/2561

(ขยายเวลา) คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/10/2561 02/11/2561

คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ตำแหน่งอาจารย์สาธิตAD สาขาวิชาภาษาเยอรมัน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 19/10/2561 03/11/2561

(ขยายเวลา) คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (ภาควิชาชีวเคมี)

รายละเอียด 01/10/2561 05/11/2561

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม นักวิจัย AR-5 จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 22/10/2561 06/11/2561

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ นักวิจัย AR-5 จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียด 22/10/2561 12/11/2561

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 09/10/2561 14/11/2561

สถาบันการขนส่ง นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/10/2561 15/11/2561

สถาบันการขนส่ง นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/10/2561 15/11/2561

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นักวิจัย AR-5 จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 09/10/2561 15/11/2561

คณะอักษรศาสตร์ อาจารย์ ภาควิชาปรัชญา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 18/10/2561 16/11/2561

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์)

รายละเอียด 18/10/2561 19/11/2561

สถาบันวิจัยสังคม นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 12/10/2561 20/11/2561

สถาบันวิจัยสังคม นักวิจัย AR-5 จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียด 16/10/2561 23/11/2561

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/10/2561 30/11/2561

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 02/10/2561 02/12/2561

(ขยายเวลา) สถาบันการขนส่ง นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/10/2561 28/12/2561

(ขยายเวลา)ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์(วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) คณะครุศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 17/10/2561 31/12/2561

(ขยายเวลา)คณะครุศาสตร์ ภาคหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ(วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส) อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 17/10/2561 31/12/2561

(ขยายเวลา)ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์(วิชาเอกชีววิทยา) คณะครุศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 17/10/2561 31/12/2561

(ขยายเวลา)คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์(วิชาเอกฟิสิกส์) อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 17/10/2561 31/12/2561

(ขยายเวลา)คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์(วิชาเอกเคมี) อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 17/10/2561 31/12/2561

(ขยายเวลา)คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาต่างประเทศ(วิชาเอกเยอรมัน) อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 17/10/2561 31/12/2561