ประกาศรับสมัครงาน


1. กรุณาคลิกเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง)
2. กรุณาคลิกปุ่ม “กรอกใบสมัคร” (อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์)

เลือก ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มรับสมัคร ปิดรับสมัคร

คณะสัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 07/05/2562 21/05/2562

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ A-5 สังกัดภาควิชากายภาพบำบัด

รายละเอียด 18/04/2562 22/05/2562

(ขยายเวลา) สถาบันวิจัยพลังงาน นักวิจัยผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 23/04/2562 22/05/2562

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 18/04/2562 22/05/2562

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 18/04/2562 22/05/2562

(ขยายเวลา) สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 26/04/2562 26/05/2562

คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ สาขาดุริยางคศิลป์ไทย จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/05/2562 30/05/2562

(ขยายเวลา) สถาบันภาษา อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 30/04/2562 31/05/2562

คณะครุศาสตร์ อาจารย์ A-5 สาขาวิชาสถิติการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 04/03/2562 31/05/2562

(ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/05/2562 31/05/2562

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัย AR-5 จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 01/05/2562 31/05/2562

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 10/05/2562 11/06/2562

คณะครุศาสตร์ อาจารยสาขาวิชาวิจัยการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/04/2562 15/06/2562

(ขยายเวลา) ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/05/2562 16/06/2562

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A-5 จำนวน 2 อัตรา (สาขาวิชาชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล) สังกัดภาควิชาชีวเคมี

รายละเอียด 17/05/2562 17/06/2562

(ขยายเวลา) คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ภาควิชาจุลชีววิทยา)

รายละเอียด 25/03/2562 25/06/2562

คณะครุศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 06/03/2562 30/06/2562

(ขยายเวลา)คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาต่างประเทศ(วิชาเอกเยอรมัน) อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 06/03/2562 30/06/2562

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ อาจารย์ A-5 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 02/04/2562 30/06/2562

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/04/2562 30/06/2562

(ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/04/2562 30/06/2562

(ขยายเวลา)คณะครุศาสตร์ ภาคหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ(วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส) อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 06/03/2562 30/06/2562

(ขยายเวลา) ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานิเทศการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 02/04/2562 30/06/2562

คณะครุศาสตร์ รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 1 อัตรา

รายละเอียด 01/05/2562 01/07/2562

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา (สาขาวิชาสรีรวิทยาสัตว์) ภาควิชาชีววิทยา

รายละเอียด 17/05/2562 17/07/2562

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา (สาขาสัตววิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง) ภาควิชาชีววิทยา

รายละเอียด 17/05/2562 17/07/2562

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา (สาขาชีววิทยาระดับเซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล) ภาควิชาชีววิทยา

รายละเอียด 17/05/2562 17/07/2562

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 17/04/2562 16/08/2562