ประกาศรับสมัครงาน


1. กรุณาคลิกเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง)
2. กรุณาคลิกปุ่ม “กรอกใบสมัคร” (อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์)

เลือก ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มรับสมัคร ปิดรับสมัคร

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 17/08/2563 19/09/2563

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 18/08/2563 19/09/2563

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 18/08/2563 19/09/2563

(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 18/08/2563 19/09/2563

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาชีวเคมี

รายละเอียด 21/08/2563 20/09/2563

(ขยายเวลา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 19/08/2563 21/09/2563

คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ตำแหน่งอาจารย์สาธิต AD สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 09/09/2563 23/09/2563

(ขยายเวลา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 25/08/2563 25/09/2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา ประจำภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

รายละเอียด 01/09/2563 28/09/2563

(ขยายเวลา) คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาพฤกษศาสตร์

รายละเอียด 24/08/2563 30/09/2563

(ขยายเวลา) คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/09/2563 30/09/2563

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 20/05/2563 30/09/2563

(ขยายเวลา) คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 11 อัตรา

รายละเอียด 01/09/2563 30/09/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาบริหารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 28/04/2563 30/09/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/04/2563 30/09/2563

(ขยายเวลา) คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/09/2563 30/09/2563

(ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 01/09/2563 30/09/2563

สถาบันภาษา อาจารย์ จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียด 02/09/2563 30/09/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 04/06/2563 30/09/2563

(ขยายเวลา) คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 01/09/2563 30/09/2563

(ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/09/2563 15/10/2563

(ขยายเวลา) สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 11/08/2563 19/10/2563

(ขยายเวลา) สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 11/08/2563 19/10/2563

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 23/07/2563 20/10/2563

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 23/07/2563 20/10/2563

คณะครุศาสตร์ อาจารย์ สังกัดภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 11/08/2563 31/10/2563

(ขยายเวลา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/09/2563 06/11/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/05/2563 30/11/2563

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A-5 สาขาชีววิทยาระดับเซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 1 อัตรา ภาควิชาชีวิทยา

รายละเอียด 11/09/2563 11/12/2563

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A-5 สาขาสรีรวิทยาสัตว์ 1 อัตรา ภาควิชาชีววิทยา

รายละเอียด 11/09/2563 11/12/2563

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A-5 สาขานิเวศวิทยา สังกัดภาควิชาชีววิทยา

รายละเอียด 11/09/2563 11/12/2563

(ขยายเวลา) คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A-5 สาขาสัตววิทยาขอสัตว์มีกระดูกสันหลัง ภาควิชาชีววิทยา

รายละเอียด 15/09/2563 11/12/2563

(ขยายเวลา) คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A-5 สาขาสัตววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ภาควิชาชีววิทยา

รายละเอียด 15/09/2563 11/12/2563

คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A-5 1 อัตรา สาขาชีววิทยาระดับเซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล ภาควิชาชีววิทยา

รายละเอียด 15/09/2563 11/12/2563

คณะครุศาสตร์ อาจารย์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/07/2563 30/12/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกเคมี) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 12/06/2563 31/12/2563

(ขยายเวลา)คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกฟิสิกส์) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 12/06/2563 31/12/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกชีววิทยา) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 12/06/2563 31/12/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/05/2563 31/12/2563

(ขยายเวลา) สถาบันวิจัยพลังงาน นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 14/08/2563 31/12/2563

(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 12/06/2563 31/12/2563