ประกาศรายชื่อผู้สอบได้


ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มประกาศ สิ้นสุดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ สำนักบริหารกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (กิจการนิสิต) P6 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/12/2562 11/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 29/11/2562 11/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ สำนักบริหารกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 03/12/2562 11/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 จำนวน 1 อัตรา ประจำหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์

รายละเอียด 04/12/2562 11/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ คณะจิตวิทยา เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P6 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริการการศึกษาและวิรัชกิจ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 04/12/2562 12/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ คณะจิตวิทยา เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P6 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 04/12/2562 12/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ สถาบันเอเชียศึกษา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 06/12/2562 14/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ สำนักงานวิทยทรัพยากร เปิดรับสมัคร ตำแหน่งบรรณารักษ์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 02/12/2562 17/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 11/12/2562 19/12/2562