ประกาศรายชื่อผู้สอบได้


ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มประกาศ สิ้นสุดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/05/2562 21/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/05/2562 22/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ผู้ช่วยทันตแพทย์) P8 จำนวน 1 อัตรา ประจำคลินิกรวม3

รายละเอียด 16/05/2562 22/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ซ่อมบำรุง) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/05/2562 22/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ คณะแพทยศาสตร์ บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/05/2562 22/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/05/2562 24/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาเคมีเทคนิค

รายละเอียด 16/05/2562 24/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 25/04/2562 25/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ คณะนิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/05/2562 25/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ คณะอักษรศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 จำนวน 1 อัตรา หน่วยวิรัชกิจ กลุ่มภารกิจงานแผนและพัฒนาองค์กร

รายละเอียด 21/05/2562 27/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P6 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 10/05/2562 31/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 06/09/2561 11/09/2562