ประกาศรายชื่อผู้สอบได้


ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มประกาศ สิ้นสุดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P6 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 14/01/2562 17/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 27/12/2561 18/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ สถาบันเอเชียศึกษา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 09/01/2562 18/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P6 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/01/2562 18/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/01/2562 18/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ เจ้าหน้าที่สำนักงาน P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 04/01/2562 20/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 04/01/2562 20/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ศูนย์บริหารกลาง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (เลขานุการผู้บริหาร) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/01/2562 21/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/01/2562 22/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/01/2562 22/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 14/01/2562 23/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 06/09/2561 11/09/2562