ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มประกาศ สิ้นสุดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/05/2562 22/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/05/2562 22/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 14/05/2562 22/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2 อัตรา

รายละเอียด 08/05/2562 22/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ 1 อัตรา

รายละเอียด 08/05/2562 22/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 10/05/2562 23/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/05/2562 24/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/05/2562 29/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/05/2562 29/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 10/05/2562 31/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/05/2562 31/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างทั่วไป) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/05/2562 31/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทดลอง) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/05/2562 31/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทดลอง) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/05/2562 31/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะนิติศาสตร์ บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/05/2562 31/05/2562