ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มประกาศ สิ้นสุดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 29/11/2562 12/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักบริหารกิจการนิสิต ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนิสิต จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 19/11/2562 12/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 27/11/2562 13/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สถาบันวิจัยพลังงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 20/11/2562 14/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รายละเอียด 03/12/2562 15/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 29/11/2562 16/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 06/12/2562 16/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 06/12/2562 17/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 09/12/2562 17/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 04/12/2562 20/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 04/12/2562 24/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศูนย์จุฬาฯ-ชนบท เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 27/11/2562 25/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 09/12/2562 27/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 04/12/2562 06/01/2563