ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มประกาศ สิ้นสุดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะสหเวชศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/01/2562 18/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (คอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/01/2562 18/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/01/2562 18/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะนิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 11/01/2562 20/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P6 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 24/12/2561 22/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 24/12/2561 22/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 24/12/2561 22/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 24/12/2561 22/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P6 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 24/12/2561 22/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 07/01/2562 22/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P6 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 14/01/2562 22/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะอักษรศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 ภาควิชาศิลปการละคร จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/01/2562 23/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 14/01/2562 24/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/01/2562 08/02/2562