ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มประกาศ สิ้นสุดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์)

รายละเอียด 04/01/2562 18/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สาขาบริหารธุรกิจ (เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด)

รายละเอียด 08/01/2562 31/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 28/12/2561 31/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/01/2562 28/02/2562