ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มประกาศ สิ้นสุดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 04/12/2562 19/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานทางวิชาการ สาธิตการสอน และสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 09/12/2562 20/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์

รายละเอียด 18/11/2562 26/12/2562