ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก


ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มประกาศ สิ้นสุดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 29/11/2562 11/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 06/12/2562 11/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะเศรษฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 04/12/2562 12/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ประสานงานวิจัย) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 28/11/2562 13/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 28/11/2562 13/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ประสานงานวิจัย) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 28/11/2562 13/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 28/11/2562 13/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (วิทยาศาสตร์การกีฬา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 06/12/2562 13/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 06/12/2562 16/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาจุลชีววิทยา

รายละเอียด 06/12/2562 18/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รายละเอียด 09/12/2562 18/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน P5 สังกัดกลุ่มภารกิจกายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 11/12/2562 20/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 04/12/2562 23/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 09/12/2562 24/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 06/12/2562 27/12/2562