ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก


ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มประกาศ สิ้นสุดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะวิทยาศาสตร์ วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา งานบริหารกายภาพ

รายละเอียด 10/05/2562 22/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะสหเวชศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/05/2562 23/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P6 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 13/05/2562 23/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะรัฐศาสตร์ นักวิจัยผู้ช่วย P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/05/2562 24/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สถาบันวิจัยสังคม นักวิจัยผู้ช่วย P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 14/05/2562 26/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 15/05/2562 28/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/05/2562 28/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/05/2562 10/06/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 02/01/2562 17/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (คอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 06/03/2561 15/03/3104