ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก


ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มประกาศ สิ้นสุดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สำนักงานการทะเบียน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 25/12/2561 18/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 14/01/2562 21/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 04/01/2562 22/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 07/01/2562 22/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 08/01/2562 22/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา งานคลังและพัสดุ

รายละเอียด 11/01/2562 22/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ผู้ช่วยทันตแพทย์) P8 จำนวน 2 อัตรา ประจำคลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ

รายละเอียด 08/01/2562 23/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ผู้ช่วยทันตแพทย์) P8 จำนวน 1 อัตรา ประจำหน่วยศัลยกรรมผู้ป่วยใน (ห้องผ่าตัด) โรงพยาบาลคณะฯ

รายละเอียด 11/01/2562 23/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/01/2562 24/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สถาบันภาษา เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างทั่วไป) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 04/01/2562 25/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สถาบันภาษา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 04/01/2562 25/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สถาบันภาษา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 04/01/2562 25/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สถาบันภาษา เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 04/01/2562 25/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะจิตวิทยา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 17/01/2562 30/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะจิตวิทยา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 17/01/2562 30/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะทันตแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ผู้ช่วยทันตแพทย์) P8 จำนวน 1 อัตรา ประจำคลินิกบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

รายละเอียด 16/01/2562 30/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/01/2562 31/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สำนักงานวิทยทรัพยากร เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/01/2562 31/01/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 02/01/2562 17/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (คอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 06/03/2561 15/03/3104