ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก


ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มประกาศ สิ้นสุดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 15/05/2562 23/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะจิตวิทยา อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 10/05/2562 27/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 17/05/2562 27/05/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 16/05/2562 31/05/2562